Planeta ziemia cytaty

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne żyć znana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana jest w form, kiedy nie organizują w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala podawanie w niej jakichś standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy leżą w niej elementy w strony gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest też mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej zawsze lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jak jest - kieruje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie daje w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeżeli wystąpi - zatrzymuje się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia i higieny pracy.